ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΜΕ

  Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης δύο προγράμματα για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις πολλών κλάδων μεταποίησης, χονδικού και λιανικού εμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης. 

  Αφορούν αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
  • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης που ανήκουν στους τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων  − Ενέργεια  − Εφοδιαστική Αλυσίδα  − Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)  − Περιβάλλον − Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ  − Υγεία − Υλικά - Κατασκευές - Εστίαση - Λιανεμπόριο - Εκπαίδευση 
  • έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
   • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ,
   • Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ,
   • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας: 5 ΕΜΕ,
   • Για τους λοιπούς κλάδους 2 ΕΜΕ
  • απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕμισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
  • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής,
  • καλύπτουν την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχήόπως ορίζεται από τον οδηγό του προγράμματος. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο,
  • δεν είναιπροβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,

  το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis).

  Δείτε εδώ τις περιλήψεις των δύο προγραμμάτων.