Προδημοσίευση Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

     Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Επιχειρηούμαι Δυναμικά» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚτου ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.