Προδημοσίευση Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

     Προδημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Γιαευρύτερη ενημέρωση πατήστε εδώ.